Política de privacitat

Aquest document recull la política de privacitat d’unxicdellum.cat.

Què són les cookies

Les cookies són dades que les webs graven als navegadors per fer més fàcil i agradable la navegació per la web.

Per exemple, si una web permet triar la mida de les lletres, pot deixar una cookie al navegador de l’usuari per recordar la mida triada; i quan hi torna ja li posa les lletres d’aquesta mida.

O, a unxicdellum.cat mateix, si cliqueu el botó d’acord de l’advertència d’ús de cookies es crearà precisament una cookie al vostre navegador per registrar-ho i evitar que us torni a sortir l’avís.

Cookies d’unxicdellum.cat

WordPress

unxicdellum.cat fa servir WordPress, i per això es poden gravar aquestes cookies:

viewed_cookie_policy

Registra que s’ha visualitzat l’avís de l’ús de cookies.

comment_author_ {HASH}
comment_author_email_ {HASH}
comment_author_url_ {HASH}

Recorden es vostres dades (nom, email, web) quan escriviu comentaris, de manera que no heu de tornar-les a introduir en afegir-ne de nous.

Aquest document té una descripció completa de les cookies de WordPress.

Google Analytics

unxicdellum.cat fa servir Google Analytics per registrar informació estadística de les visites. Vegeu el document sobre ús de cookies i privacitat d’aquest producte.

Comentaris a les entrades

Els comentaris que feu són revisats abans de ser publicats. La revisió consisteix en decisió de publicació o no. Mai no se’n modifica el contingut.

L’adreça de correu que indiqueu en escriure un comentari no es publicarà, i tampoc no es farà servir per enviar-vos res que no estigui directament relacionat amb el contingut del que heu escrit. Mai no serà venuda o lliurada a tercers.

Si desitgeu esborrar un comentari que heu fet demaneu-ho amb un comentari a qualsevol entrada.

Mesures de seguretat

Els servidors usats per unxicdellum.cat tenen les mesures de seguretat raonables per evitar que la informació que proporcioneu pugui ser utilitzada de forma iŀlegítima per tercers.

Actualitzat el 24/9/2017: petits canvis en el redactat.

blog personal de Gabriel Massip